brainr

brainr

威望 : 4 赞同 : 10 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

首先你要明白height:100%,这个100% 是根据那个元素的100%,
答案:是根据父级元素的。
那么你的 div1 的height:100% 是根据哪个元素的呢?
如果div1...

0

一般有两种方案:

\n
    \n
  1. 直接用toggleClass,这种方案比较适合只有简单“显示/隐藏”的场景,操作对象的默认属性(初始状态)置为display:none;,然后加个.show{di...

0

[code]var person = function(name){\nthis.name = name\n};\nperson.prototype.getName = function(){\n return this.name; \n}\n\nvar zz...

0

最后搜索资料,解决了,参考网址[url=http://stackoverflow.com/questions/29606012/how-to-check-app-running-in-foreground-or-background-in-ionic-c...

0

不一定是代码的问题, 可能是手机内核的问题.

\n

试试这样: border-radius 不必加到 @keyframes 中, 给图片的父元素添加 border-radius

更多 »发问

2

66 次浏览  • 3 个关注   • 2017-04-21

1

61 次浏览  • 2 个关注   • 2017-04-21

6

74 次浏览  • 6 个关注   • 2017-04-16

1

65 次浏览  • 2 个关注   • 2017-04-13

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 4 赞同: 10 感谢: 0

擅长话题:
html5 10   0
css 5   0
javascript 2   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 518 次访问