mstar

mstar

威望 : 5 赞同 : 10 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

我是这么想的,比如一个list页面,你要翻页到第二页面去,是本页面交互,需要考虑到2点:

\n
  1. 必须要一个反馈效果,也就是loading效果,表示我响应你的动作了,因为存在弱网络的情况,谁也无法保证能过100或者200m...

 • 0

  jQuery.pin
  [url=https://raw.github.com/webpop/jquery.pin/gh-pages/jquery.pin.js]github url[/url]

  0

  var appendStr =

  \n[code] \'<div class=\"grid\"><a href=\"/Forum/Posts?id=\' +\n ...

  0

  刚才看了这个[url=http://www.cnblogs.com/codeBrother/p/5675025.html]常用建站代码[/url]

  \n

  发现这个dsh属性应该是与滚动有关的

  0

  火狐浏览器应该加上-moz-,还有你可以查看下关于text-justify-last的解释[url=http://www.css88.com/book/css/properties/text/text-align-last.htm]text-justif...

  更多 »发问

  1

  56 次浏览  • 2 个关注   • 4 天前

  1

  63 次浏览  • 2 个关注   • 2017-03-07

  1

  65 次浏览  • 2 个关注   • 2017-03-04

  1

  63 次浏览  • 2 个关注   • 2017-03-04

  发问

  回复

  文章

  最新动态

  详细资料

  个人成就:

  威望: 5 赞同: 10 感谢: 0

  擅长话题:
  html5 10   0
  localstorage 1   0
  javascript 9   0
  css3 7   0
  jquery 7   0
  css 7   0
  更多 » 关注 0

  admin

  更多 » 0 人关注
  关注 0 话题
  主页访问量 : 469 次访问