sxzhustar

sxzhustar

威望 : 1 赞同 : 2 感谢 : 0

擅长话题

更多 »回复

0

关于打开贴链接自己看吧,[url=https://segmentfault.com/a/1190000005967865][/url][url=https://segmentfault.com/a/1190000005967865]https://seg...

0

其他哪些框架啊,23333。

\n

vue的话,直接在根组件上挂一个全局变量,子组件引用,同步更新就行了。

\n

react的话同理。

\n

reduce等方案,直接在store里挂一个全局变量。

0

sass没有括号的吧,有括号的的是scss,你把lang改成scss试试看

0

字体大小撑的.

更多 »发问

1

57 次浏览  • 2 个关注   • 1 天前

1

56 次浏览  • 2 个关注   • 1 天前

1

58 次浏览  • 2 个关注   • 2 天前

2

59 次浏览  • 3 个关注   • 5 天前

2

65 次浏览  • 3 个关注   • 2017-02-24

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 1 赞同: 2 感谢: 0

擅长话题:
html5 2   0
更多 » 关注 0

admin

更多 » 0 人关注
关注 0 话题
主页访问量 : 537 次访问